Đơn đăng ký Hội viên VACOD 4/24/2012 11:05:58 AM

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam 

 

Kính gửi:  Ban Lãnh đạo Hiệp Hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)

1.      Tên tổ chức:

- Tiếng Việt: ……………………………………………….……………………………………………...

- Tiếng Anh: ………………………………………………………….…………………………………...

- Tên viết tắt …………………………………………………………….………………………………..

- Địa chỉ: ………………………………………………...…………………….…………………………..

- Điện thoại: ………………………………...            - Fax: ..…………….…………...………………….

- Email: ……………………………………..             - Website: ………………………….……………...

- Họ tên người đại diện đơn vị tham gia là Hội viên: ………………………….…………………………

- Ngày tháng năm sinh: ………………………….………………………….............................................

- Chức danh: ……….…………... Điện thoại: …………………... Email riêng: ……………………...…

- Họ tên người liên hệ: ………………………….……………..….   Chức danh: …………………..…...

- Email riêng: ………………………….………………….............   Điện thoại: ……………………….

2. Quyết định thành lập:

Giấy phép số: ………………. Ngày ….. tháng ..… năm …... Do: …………………………………..cấp

3. Ngân hàng giao dịch chính: …………………………………………….…………………………...  

4. Vốn đăng ký          - Đồng Việt Nam: …………………………….………………………................

                                    - Ngoại tế (nếu có): ………………………………………………….…………..

5. Mã số thuế: ………………………….…………….……………………….…………………………

6. Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………………………….……................

6.1. Loại hình sở hữu (đánh dấu √ vào ô vuông thích hợp):

- Tư nhân                         

- Cổ phần                        

- Hiệp hội                       

- Trách nhiệm hữu hạn   

- Liên doanh                   

- Nhà nước                     

6.2. Quy mô của doanh nghiệp: *

- Loại nhỏ                              

- Loại vừa                        

- Loại lớn                        

Loại nhỏ: doanh nghiệp có ít hơn 30 công nhân và có vốn đăng ký ít hơn 01 tỷ đồng Việt Nam.

Loại vừa: doanh nghiệp có ít hơn 300 công nhân và có vốn đăng ký ít hơn 11 tỷ đồng Việt Nam.

Loại lớn:  doanh nghiệp có lớn hơn 300 công nhân và có vốn đăng ký lớn hơn 11 tỷ đồng Việt Nam.

7. Lĩnh vực hoạt động (đánh dấu √ vào các ô vuông thích hợp):

1. Công nghiệp  

5. Thương mại        

9. Môi giới                     

13. Y tế            

2. Xây dựng       

6. Xuất nhập khẩu   

10. Du lịch                     

14. Các loại hình khác (ghi rõ)     

3. Vận tải            

7. Ngân hàng           

11. Thủ công nghiệp      

4. Nông nghiệp   

8. Bảo hiểm             

12. Khoa học giáo dục   

Các mặt hàng chính/ hoạt động chính

(ghi rõ các mặt hàng/ hoạt động cụ thể cho từng lĩnh vực đánh dấu tại mục 7)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Khả năng cung ứng (số lượng, chất lượng)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam bao gồm các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên, đồng thời cam kết tham gia xây dựng thị trường nội bộ VACOD và ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Hội viên VACOD, chúng tôi xin đăng ký làm hội viên chính thức của Hiệp hội.

Ngày …… tháng ..…. năm 20..…

Ký và đóng dấu

 

  

(Họ tên và chức danh người ký)

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIN GỬI LẠI ĐƠN ĐĂNG KÝ CÙNG FILE MỀM  ẢNH 4*6 + LOGO + LINK WEBSITE CÔNG TY VỀ:

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM (VACOD)

132 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 0936796768 – Ms. Tưởng Thủy

Hoặc ĐT: 04.35571875/76/77 * Fax: 04.35571874

Email: vanphong.vacod@gmail.com; vacod@vacod.vn

Website: www.vacod.vn


download-button-xtraffic copy.png

Clip hoạt động Vacod
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 1814
   Truy cập trong ngày : 1945
   Tổng số truy cập : 26691017
Logo thương hiệu Việt