ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM

BỘ NỘI VỤ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               -------------------------                   

                                                                             Hà Nội, ngày 04 tháng 04  năm 2011


ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM


                       Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 838  /QĐ-BNV
                      ngày 04 tháng 04 năm 2011 của
  Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Điều 1. Tên gọi của Hiệp hội

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam

2.Tên tiếng Anh: Vietnam Association of Consumer goods Deverlopment

3. Tên viết tắt: VACOD

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam ( sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp, các tổ chức, người sử dụng lao động và các cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng, tự nguyện thành lập theo quy định của pháp luật. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

            2. Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam hoạt động nhằm mục đích  tập hợp và đoàn kết hội viên, hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong việc nghiên cứu, đào tạo, phát triển sản phẩm, nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu trong nền kinh tế hội nhập và phát triển với tôn chỉ: Mỗi hội viên vừa là khách hàng vừa là đối tác chiến lược của nhau.

              3. Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam là cầu nối và đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ hội viên với các cơ quan nhà nước, với các tổ chức khác  trong và ngoài nước và giữa các hội viên với nhau; thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của hội viên với các tổ chức khác trong và ngoài nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.


Điều 3. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và tư cách pháp nhân

1. Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện; tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự đảm bảo kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của Hiệp hội được Bộ Nội vụ phê duyệt. Hiệp hội chịu sự quản lý của nhà nước của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

2. Hiệp hội được thành lập cơ quan ngôn luận, các đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

3. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản, được phép sử dụng biểu tượng riêng của mình (logo) trong các giao dịch  theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

4. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước, có trụ sở tại Hà Nội, có các chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4. Quan hệ giữa các Hiệp hội với các tổ chức khác

1. Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam được đăng ký tham gia là  thành viên của các tổ chức như: Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước khi có đủ điều kiện và được chấp thuận của các tổ chức đó.

2. Quan hệ giữa Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam với các hiệp hội, hội được thành lập trước đó trên cơ sở hợp tác cùng phát triển, không tranh chấp về lĩnh vực hoạt động, nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích của từng hiệp hội, hội phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp có những hoạt động có quan hệ đến các tổ chức hiệp hội, hội ngành nghề khác nhau hoặc hiệp hội, hội ngành nghề có liên quan thì hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam phải trao đổi và có sự thống nhất với các tổ chức đó.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN

Điều 5. Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tham gia đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế; chiến lược phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học – công nghệ và sản phẩm tiêu dùng Việt Nam.

2. Tổ chức các hội nghị khoa học, kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo thuộc ngành hàng tiêu dùng để thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng, chế tạo, sản xuất thử nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường trong và ngoài nước.

3. Tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tham gia các hội nghị, các  đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại phù hợp với quy định của Nhà nước.

4. Tập hợp, nghiên cứu ý kiến của các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, đào tạo để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho Nhà nước, các cơ quan hữu quan về các vấn đề pháp luật, chính sách thương mại phù hợp với quy định của Nhà nước.

5. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo với các cơ quan nhà nước để trao đổi thông tin và tập hợp ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, công tác nghiên cứu, đào tạo, môi trường kinh doanh và sản phẩm tiêu dùng.

6. Điều tra, khảo sát các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu để tham mưu cho các cơ quan chức năng trong công tác xây dựng kế hoạch chiến lược và chính sách phát triển doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu.

7. Liên kết với các cơ quan nghiên cứu, các hiệp hội doanh nghiệp khác tại Việt Nam, các tổ chức hữu quan khác ở nước ngoài, tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích của Hiệp hội và giúp đỡ các hội viên tham gia hoạt động trong các tổ chức đó.

8. Thực hiện các hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên trong các mối quan hệ trong nước và quốc tế.

9. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động thuận hòa, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xã hội khác phù hợp với mục tiêu của Hiệp hội.

10. Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu và nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân, hàng hóa,dịch vụ của hội viên; thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, nghiên cứu đào tạo và đầu tư ở trong và ngoài nước thông qua các biện pháp như: Chắp mối và giới  thiệu đối tác, cung cấp thông tin, tư vấn cho hội viên, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, triển lãm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến khác.

11. Tư vấn và hỗ trợ hội viên đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam và ở nước ngoài.

12. Tư vấn và hỗ trợ hội viên giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải với các tổ chức khác trong và ngoài nước.

13. Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư hợp tác khoa học – kỹ thuật nhằm phát triển cho hội viên. Tổ chức đoàn ra nước ngoài nhằm mục đích nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác khoa học – kỹ thuật. Mời và đón tiếp các đoàn của tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế vào tìm kiếm thị trường, đầu tư và hợp tác tại Việt Nam. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại, đầu tư và khoa học - kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức đào tạo bằng những hình thức thích hợp theo quy định của pháp luật để phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và kinh doanh.

15. Thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ và đại diện cho hội viên để đàm phán ký kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường trong và ngoài nước.

16. Tổ chức hội nghị tổng kết các phong trào điển hình tiên tiến của hội viên phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức việc bình chọn, tôn vinh các sản phẩm, kết quả nghiên cứu, các hoạt động của Hiệp hội và hội viên đã thực hiện các giá trị thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Tham gia và thực hiện công tác xét khen thưởng và tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và các sản phẩm tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

17. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để bình ổn thị trường trong nước và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, lợi ích người tiêu dùng.

18. Thực hiện những công việc khác mà Chính phủ, Bộ Công Thương, các cơ quan và các tổ chức khác giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 6. Quyền hạn của Hiệp hội.

1. Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội.

2. Đại diện cho hội viên trong các mối quân hệ đối nội, đối ngoại theo tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên.

4. Tổ chức, phối hợp hoạt động, thúc đẩy hợp tác giữa các hội viên; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.

5. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của các tổ chức cá nhân.

6. Được tiếp nhận và tuyên truyền đến hội viên các văn bản do Nhà nước ban hành phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội và hoạt động của hội viên.

7. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực mà Hiệp hội hoạt động.

8. Phối hợp với các Cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiêm vụ của Hiệp hội.

9. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

10. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước và các hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.

12. Thành lập các cơ quan ngôn luận, các tổ chức đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ khoa học công nghệ, các doanh nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật.

13. Được tham gia tuyển chọn và được giao chủ trì các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp Nhà nước, các dự án thuộc chương trình phát triển kinh tế - kỹ thuật của Nhà nước khi có đủ điều kiện.

               14. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả nghiên cứu khoa học – kỹ thuật theo quy định của pháp luật

               15. Được ký hợp tác với các tổ chức hội, hiệp hội khác theo nguyên tắc liên thông hội viên. Theo đó hội viên của Hiệp hội này đương nhiên là hội viên của hội viên liên thông được giới hạn theo quy định của văn bản hợp tác.

 

Chương III

HỘI VIÊN


            Điều 7. Tiêu chuẩn hội viên

Mọi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đủ tiêu chuẩn, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện tham gia, có đơn xin gia nhập và được Ban Thường vụ của Hiệp hội đồng ý, đều có thể trở thành hội viên của Hiệp hội.

Hiệp hội có 3 loại hội viên, tiêu chuẩn của các loại hội viên là:

1. Hội viên chính thức: Là các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của Nhà nước, đang hoạt động hoặc có trụ sở tại Việt Nam và các cá nhân có quốc tịch Việt Nam là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, tán thành điều lệ của Hiệp hội.

2. Hội viên liên kết: Là các tổ chức, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) có đăng ký và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành điều lệ của Hiệp hội.

             3. Hội viên danh dự: Là những tổ chức và cá nhân có uy tín, có đóng góp đặc biệt vào việc thực hiện mục đích và nhiệm vụ của Hiệp hội; những chuyên gia, các nhà khoa học và các tổ chức chuyên môn khác ở trong và ngoài nước có khả năng giúp thực hiện những nhiệm vụ của Hiệp hội, mà không có điều kiện để tham gia làm hội viên chính thức và hội viên liên kết của Hiệp hội.

Điều 8. Thể thức gia nhập Hiệp hội

1. Các tổ chức, cá nhân có đủ tiêu chuẩn hội viên được quy định tại Điều 7, Điều lệ này muốn trở thành hội viên phải nộp hồ sơ đăng ký gia nhập gồm:

a) Đơn đăng ký làm hội viên của Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (theo mẫu);

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Cung cấp thông tin giới thiệu về tổ chức.

2. Các tổ chức, cá nhân được trở thành hội viên của Hiệp hội khi:

a) Hoàn thành các thủ tục gia nhập Hiệp hội được quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Nộp đủ phí gia nhập Hiệp hội (trừ các trường hợp không phải nộp phí gia nhập).

 

Điều 9. Thủ tục công nhận hội viên

1. Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét và quyết định công nhận hội viên chính thức, hội viên liên kết sau khi hội viên hoàn thành thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này.

2. Ban thường vụ Hiệp hội phê chuẩn hội viên danh dự theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội.

3. Trong trường hợp tổ chức và cá nhân có đơn xin gia nhập nhưng không được Ban Thường vụ công nhận thì có quyền khiếu nại lên Ban Chấp Hành Hiệp hội hoặc Đại hội của Hiệp hội tại kỳ họp gần nhất. Quyết định của Đại hội là quyết định cuối cùng.

 

Điều 10. Thôi tư cách hội viên

Hội viên đương nhiên không còn tư cách hội viên nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:

1. Bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động;

2. Giải thể hoặc phá sản;

3. Chết hoặc kết án;

4. Theo quyết định của Ban Thường vụ, khi:

a) Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định, nghị quyết của Hiệp hội;

b) Hoạt động trái với mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín hoặc quyền lợi của Hiệp hội.

5. Hội viên tự nguyện và có đơn xin thôi tư cách hội viên;

6. Đương sự bị tước tư cách hội viên theo Khoản 4 Điều này có quyền khiếu nại lên Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc Đại hội của Hiệp hội tại kỳ họp gần nhất; Quyết định của Đại hội là quyết định cuối cùng;

7. Không nộp hội phí trong 2 năm liên tục.

 

Điều 11. Tính kế thừa của hội viên

1. Pháp nhân mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều hội viên hoặc chia tách, đổi mới hoặc sắp xếp lại doanh nghiệp, đã là hội viên của Hiệp hội, nếu không có yêu cầu khác thì đương nhiên là hội viên của Hiệp hội.

2. Hội viên của các tổ chức Hiệp hội khác hoặc là cá đơn vị thành viên của các doanh nghiệp cấp trên, mà doanh nghiệp đó đã hoặc chưa là hội viên của Hiệp hội thì đều có thể trở thành hội viên của Hiệp hội nếu tự nguyện gia nhập và được Ban Thường vụ Hiệp hội chấp nhận.

 

Điều 12. Quyền của hội viên

1. Tham dự vào các kỳ Đại hội của Hiệp hội.

2. Tham dự Hội nghị thường niên.

3. Biểu quyết các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội ở Đại hội.

4. Hội viên chính thức được quyền bầu cử, đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Hội viên liên kết và hội viên danh dự không tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Được tham gia, xây dựng các nội dung của hội nghị đó nhưng không tham gia biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

5. Được đề đạt ý kiến với Đại hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ về hoạt động của Hiệp hội và những vấn đề chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh.

6. Được hưởng sự giúp đỡ và các dịch vụ của Hiệp hội với điều kiện ưu đãi.

7. Được nhận những thông tin, ấn phẩm của Hiệp hội và nhận những văn bản pháp quy do nhà nước ban hành mà Hiệp hội làm đầu mối tiếp nhận. Được sử dụng những thông tin, ấn phẩm của Hiệp hội để tuyên truyền, giới thiệu tổ chức, doanh nghiệp của mình ở trong và ngoài nước.

8. Được Hiệp hội hỗ trợ trong các mối quan hệ với các hội viên của Hiệp hội để được hưởng ưu tiên, ưu đãi của các hội viên khác trong quan hệ kinh tế, liên doanh, liên kết về đầu tư sản xuất, kinh doanh và ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

9. Được tham gia trong các đoàn công tác nước ngoài của Hiệp hội nhằm mục đích xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khảo sát và phát triển thị trường và quảng bá hình ảnh của tổ chức mình với thị trường quốc tế.

10. Được hưởng sự ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước cũng như các tổ chức Quốc tế thông qua Hiệp hội phù hợp với các quy định của Nhà nước và các cam kết quốc tế.

11. Được đề nghị Hiệp hội làm đại diện cho mình trong các quan hệ kinh tế, xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình trong các mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

12. Được thôi là hội viên của Hiệp hội nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.  

Trường hợp hội viên tự nguyện thôi không làm hội viên của Hiệp hội thì phải hoàn thành các nghĩa vụ đóng hội phí tới thời điểm xin thôi và gửi văn bản thông báo cho Ban Thường vụ Hiệp hội.

 

Điều 13. Nghĩa vụ của hội viên

1. Đóng phí gia nhập và hội phí theo quy định của Hiệp hội; hội viên là cá nhân và hội viên danh dự không phải đóng phí gia nhập và hội phí.

2. Chấp hành điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội.

3. Tham dự các cuộc họp của Hiệp hội khi được triệu tập hoặc mời.

4. Có trách nhiệm và cam kết thực hiện việc xây dựng thị trường nội bộ của Hiệp hội trong công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học. Hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của Hiệp hội.

5. Cung cấp các thông tin, tài liệu, ý kiến phục vụ việc thực hiện các chức năng của Hiệp hội.

6. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Hiệp hội.

 

Chương IV

TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

 

Điều 14: Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội Hiệp hội ( Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường). Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu chỉ được tổ chức khi có trên ½ (một phần hai ) số hội viên chính thức hoặc có trên ½ ( một phần hai ) số đại biểu chính thức được mời có mặt. Nhiệm kỳ Đại hội của Hiệp hội là 05 năm kể từ ngày kết thúc Đại hội nhiệm kỳ trước. Hội nghị thường niên gồm: Hội nghị toàn thể, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Ban Thường vụ Hiệp hội.

4. Ban kiểm tra Hiệp hội.

5. Các tổ chức thuộc Hiệp hội.

a) Văn phòng Hiệp hội.

b) Các ban chuyên môn của Hiệp hội.

c) Các tổ chức trực thuộc khác.

d) Chi nhánh và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

đ) Các doanh nghiệp do Hiệp hội sáng lập hoặc các doanh nghiệp do Hiệp hội nắm giữ cổ phần chi phối.

6. Lãnh đạo của Hiệp hội bao gồm:

a) Chủ tịch Hiệp hội.

b) Các Phó Chủ tịch Hiệp hội.

c) Tổng Thư ký Hiệp hội.

d) Các ủy viên Ban Chấp hành và ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội.

đ) Thủ trưởng các tổ chức, ban chuyên môn giúp việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội.

 

Điều 15. Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường

1. Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp hội được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bất thường của Hiệp hội được triệu tập khi chưa kết thúc nhiệm kỳ nhưng có ít nhất 2/3 ( hai  phần ba ) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất ½ ( một phần hai ) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

            2. Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường được xem là hợp lệ khi có trên ½ ( một phần hai ) số đại biểu chính thức được mời có mặt.

 

            Điều 16. Nhiệm vụ của Đại hội

            1. Đại hội nhiệm kỳ có nhiệm vụ thực hiện các nội dung chính sau đây:

            a) Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động và tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ trước.

           b) Phê chuẩn phương hướng hoạt động, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới.

            c) Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hiệp hội.

            d) Quyết định đổi tên Hiệp hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ ( nếu có );

            đ) Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể Hiệp hội ( nếu có );

            e) Tôn vinh, khen thưởng và kỷ luật các hội viên ( nếu có );

            g) Thông qua nghị quyết Đại hội.

            2. Nhiệm vụ của Đại hội bất thường do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định

 

            Điều 17. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

            1. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

            2. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá ½ ( một phần hai ) đại biểu chính thức có mặt tán thành.